Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541-2544) / องค์การจัดการน้ำเสีย
ชื่อผู้แต่งองค์การจัดการน้ำเสีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2540
เลขเรียก354.36 อ12ผ [2540]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 5 ปี (2540-2544) / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2540].
เลขเรียก374.1201 ก169ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์), 2540.
เลขเรียก350.001 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-2544) [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 2540
เลขเรียก370.13 ผ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-พ.ศ.2544)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540.
เลขเรียกJQ1745.O73 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียกQ180.T5 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพ...
ชื่อผู้แต่งสุพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีมั่งมี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบัณฑิต, 2540
เลขเรียก330.9 ส467ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แผนพัฒนาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซน์ เซ็นเตอร์, [2540]
เลขเรียก338.9593 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันประชากรศาสตร์ เป็นวิทยาลัยประชากรศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 8 (พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาฯ, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2544.
เลขเรียกKPT2942.A28 ก25 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียก016.362293 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2540 เล่ม 4 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544 -
เลขเรียก328.21 ส215ร [2544?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2540 เล่ม 5 / สำนักงานเลขาธิก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544 -
เลขเรียก328.21 ส215ร [2544?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างแผนพัฒนาขบวนการสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540-2544 / สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2544.
เลขเรียก334 ส596ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักนิเวศวิทยา/ จิรากรณ์ คชเสนี.
ชื่อผู้แต่งจิรากรณ์ คชเสนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกQH 541 จ531ห 2544,574.5 จ372ห 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา