Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แผนพัฒนาการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสุพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีมั่งมี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SCIENCE CENTER, 25-
เลขเรียก330.9593 ส744ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนากา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียก338.9593 ส691ส 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการเลือ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกJQ1749.A5 ค121 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปรับปรุง 2544 / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก342.0684 ก271พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ 2540 กับสังคมไทย [Video] / มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540/ ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544.
เลขเรียกJS 7403.A3 ธ285ห 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 2540.
เลขเรียก350.819 ค14น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2540.
เลขเรียกHM263 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, [2540]
เลขเรียก379.593 ศ311ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่8 (พ.ศ.2540-2544).
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2540.
เลขเรียก379.593 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนว : กระทรวงศึกษาธิการระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540.
เลขเรียก371.422 ว346ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา