Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญ นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540 - 2544) / สำนักงานคณะกรรมการวิจั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก338.9 ส162น 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พ.ศ. 2540-2544 / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2540.
เลขเรียกS293 ว546น 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544 / กรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกJQ1746.Z13P85 น928 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 พ.ศ.2540-2544 / สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฎภูเก็ต, 2540
เลขเรียก379 ส14อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของคณะจิตวิทยาในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) : การประชุมสัมมนา ณ โรง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรของคณะจิตวิทยาในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (2540 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / ศุภณัฐ เพชรรัตน์, รวบรว...
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสงขลา, 2540
เลขเรียกLC94.T5 ศ74 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกQ180.T5 ส356 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLC94.T5 ส356 2540/44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาภาคใต้ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 : รายงานการศึกษาและการจัดทำแนวทางการพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2540
เลขเรียกHC445.Z7S68 ม56 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก796.09593 ก491
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก379.593 สผ356
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการด้านการขนส่งและการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2544 / กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541.
เลขเรียก388 ผ932 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / คณะกรรมการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2540]
เลขเรียก614 ผ931 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร ปีงบประมาณ 2540-2544 / ผู้รวบรวม กัญจนา ดีวิเศษ...[และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2544
เลขเรียกSB351.H5 ส36 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา