Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาพืช 1 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 / กรมวิชาการเกษตร, กร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2540.
เลขเรียกHD9016.T5 ว546 2540-44 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับสมบูรณ์ รวม 8 ส่วน / สำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2540?]
เลขเรียกHC445.A5 น473ผ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก330.9593 ส247ผ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540-2544) / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540.
เลขเรียก351.083 ก 911 ผ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวัฒนธรรมแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียกDS568 ส691ผ 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฯ, 2540.
เลขเรียกQU145 ผ932 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) / คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ผ931 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ.2544) / ผู้เรียบเรียง, วรเดช จันทรเดช ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2540.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ผ932 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544.
เลขเรียกKPT2064.52540 .ก255 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ไมโครซอฟต์ Access 97 = Microsoft Access 97 / ชัยวุฒิ จันมา.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ จันมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สยามคอมพิวเตอร์, 2544.
เลขเรียกQA76.9.D3 ก449 2540,005.369 ช 116 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการโรงเรียนราษฎร์ในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2480-2540 / วิทยานิพนธ์ของ เกษร อัครแสง
ชื่อผู้แต่งเกษร อัครแสง
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดโลกนครดึกดำบรรพ์เปิดโลกนครดึกดำบรรพ์ / ไอคิว 45.
ชื่อผู้แต่งไอคิว 45.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี วาทิน พรินติ้ง จำกัด , 2540.
เลขเรียก911. อ91ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 : พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / กระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544.
เลขเรียกHC445 น927ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2540-2543 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งวินัย ชำนาญผา
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกLB2822.5 ว619ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา