Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLC94.T5 ส356ร 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 2540.
เลขเรียก379.593 ค1411ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป้าหมายจำนวนนักเรียนและนักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLA1221 ป751 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาพลังงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียกHD9502 น927 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาพลังงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / กองนโยบายแ...
ชื่อผู้แต่งกองนโยบายและแผนพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2540
เลขเรียกTD195.E49 ก52 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชา...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น.เจ.โปรโมชั่น, 2540.
เลขเรียกHM263 .ป462 2540,659.2 ป238น
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544 / โดย คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2540.
เลขเรียกHV1559.T5 ผ932 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540-2544 ฉบับร่าง / การกีฬาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียก790 ก271ผ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544 / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกWA541 ส181ผ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLC94.T5 ผ931 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLC94.T5 ผ931 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรพ.ศ. 2540-2544 / กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกHD2080.55.Z8 ผ932 2540/44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกLB1027.5 ศ615ผ 2540-44,371.4 ก463ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียกLB1027.5 ผ8 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) : หมวดกระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียกRA541.T5 ผ83 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา