Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIndia : torture, rape & deaths in custody / Amnesty International.
ชื่อผู้แต่งAmnesty international.
พิมพลักษณ์London : Amnesty International Publications, [1992]
เลขเรียกHV8593 A522 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Prohibition of Torture in Exceptional Circumstances/
พิมพลักษณ์[ไม่ระบุ], 2013.
เลขเรียกJZ6530 F37p 2013,341.65 Fa245P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Illustrated history of torture from the roman empire to the war on terror / Jack Vemon.
ชื่อผู้แต่งVernon, Jack
พิมพลักษณ์London : Carlton Books, 2011
เลขเรียก364.67 V446I 2011
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุติการทรมาน : คู่มือสำหรับเจ้าพนักงานของรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก323 ก528 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที...
ชื่อผู้แต่งอโณทัย วัฒนาพรรณิกร
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemocracy now! : twenty years covering the movements changing America / Amy Goodman with David Goodm...
ชื่อผู้แต่งGoodman, Amy.
พิมพลักษณ์America : SIMON & SCHUSTER, 2016.
เลขเรียก320.973 G562D 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประหารชีวิตแบบทรมานสุดโหด / โดย รวิโรจน์
ชื่อผู้แต่งรวิโรจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อนิเมทกรุ๊ป, 2558.
เลขเรียกHV8593 ร167ป 2558,364.66 ร57ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2552?]
เลขเรียกK5304 .ห46,341.481 ห46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกKZ7170.A7T5 ร451 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกKZ7170.A7T5 ร451 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน = The right to redress: General Comme...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียกHV8593 ส722 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับการต่อต้านการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุต...
ชื่อผู้แต่งถนอมจิต วนวัฒนากุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา