Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม / โดย ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2549.
เลขเรียกHJ7054.55 ค94 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของน้ำมันปาล์มที่มีต่อเศรษฐกิจไทย / เอกรัตน์ ธรรมทัศน์ = The...
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ ธรรมทัศน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 ปี กรมศุลกากร = 140th anniversary The Customs Department / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2557 [2014]
เลขเรียกHJ7054.55 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร / นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ = Advance rulings under the customs l...
ชื่อผู้แต่งนุชเนตร ศักดิเศรษฐ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีศุลกากรกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย / มนัส คำภักดี = Customs duty and industrial developme...
ชื่อผู้แต่งมนัส คำภักดี
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะข้อมูล / เกศิณี กมลรัตน์ = A comparative stu...
ชื่อผู้แต่งเกศิณี กมลรัตน์ 2500-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับกระแส NTMs โลก : อุปสรรคทางการค้า ยุคหลังการเปิดเสรี / นิรมล สุธรรมกิจ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียกHF1713 จ6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) : การศึกษาเปรียบเทียบการกำหนดมาตรการในการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณ...
ชื่อผู้แต่งหิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการตอบโต้การใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 : ศึกษากรณีสินค้า BG PET...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร : คำอธิบายกฎหมายราคาศุลกากร (ราคาแกตต์) / ชูชา...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543.
เลขเรียกKPT3645 ช648ร 2543,343.593056 ช648ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าประเภทบุหรี่ : ศึกษาคดีบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ / วิสาขา ภู่สำรวจ = Le...
ชื่อผู้แต่งวิสาขา ภู่สำรวจ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา