Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำ...การรักษาด้วยยาผู้ป่วยสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนที่มีภาวะโรคจิต สำหรับแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานจิตเวชยาเสพติด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, 2557
เลขเรียกWM 270 ค221 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด ของผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพ...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2555
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมชุดความรู้ "เท่าทันสารเสพติด" / กนิษฐา ไทยกล้า ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกGP WM 18 ก153ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ความรู้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภาคประชาชน : กรณีศึกษาบ้านเวียงลอ ม.11 ตำบลลอ อำเภอจุน จ...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศษสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการรับความรู้สึกของผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนและหลังเข้าโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูในชุมชนบำบัด ทัณฑสถาน...
ชื่อผู้แต่งภิรญา อนุสรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จากระบบข้อมูลการแพร่ระบาดยาเสพ...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และการได้รับการบำบัดรักษายาเสพติดของผู้ต้องขัง : ราย...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WM 20 ก153ทร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา ปี 2554 = Prohibited list / ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่...
ชื่อผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, [2554]
เลขเรียกQP 260 ก271ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฝ้าระวังยาและสารเสพติดในสถานบันเทิง / กนิษฐา ไทยกล้า, อภินันท์ อร่ามรัตน์ และวีนัส แก้วอยู...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
เลขเรียกWM 270 ก153ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWHO expert committee on drug dependence : twenty-eight report.
พิมพลักษณ์Geneva : World Health Organization, 1993.
เลขเรียกRA8 . A4 W6E85 no.836,W2MW6 W9T 1993
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรั...
ชื่อผู้แต่งมัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ สถาบันธัญญารักษ์, 2552
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ม212วป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโครงการอบรมนิสิตอาสาสมัครป้องกันปัญหายาเสพติด = The effectiveness of training student nurse vol...
ชื่อผู้แต่งพัชรพร สุคนธสรรพ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
เลขเรียกW20.5 พ516ผ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังเคราะห์สถานการณ์สารเสพติด พ.ศ. 2545-2555 / คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2556
เลขเรียกWM 270 ส212 2556,ส.ร. 362.293 ส112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าคนทำงาน : ประมาณการ 54 : จากประสบการณ์การสำรวจประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคเหนื...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน WM 270 ก153ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานบริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ = Thailand ASSIS...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี อัษณางค์กรชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.), 2556
เลขเรียกGP WM 270 ส227ก 2556,ส.ร. 362.293 ส273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา