Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกครอง (Political culture, ethics and governance) : เอกสารประกอบการปร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 เรื่อง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกครอง (ครั้งที่ 9 : 2550 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร เพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557
เลขเรียกBJ1533.D49 ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the Politicians / วริยา ชินวรรโณ และ ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชั...
ชื่อผู้แต่งวริยา ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกBJ1533.D49 ว-จ 2558,324.22 ว328จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ & จริยธรรมนักการเมือง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.S7 พ349ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกJQ1745.A55O4 ก525ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / โดย สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557, [2014]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ย364 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the politicians / วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
ชื่อผู้แต่งวริยา ชินวรรโณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกJQ1745.A55E8 ว46,174.93242 ว329จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยจริงแท้--คือแค่ไหน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.S7 พ349ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMax Weber วิถีแห่งการบำเพ็ญตบะและอาชีพการเมือง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556.
เลขเรียกBR115.C3 ธ285,301.092 ธ285ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพิมพ์กับกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณวิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่ / นฤมล เกษมสุข = Newspaper and...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เกษมสุข
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / บรรณาธิการ มานิจ สุขสมจิตร, สุวันชัย แสงสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกBJ1185 ค622,170 ค121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาพิเศษเรื่อง"จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ" / โดย ธานินทร์ กรัยวิเ...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2551.
เลขเรียกJQ1745.A55E8 ธ64 2551,172.2 ธ63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดต่างเพราะสัญชาตญาณ / Jonathan Haidt เขียน ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งไฮดท์, โยนาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2556.
เลขเรียกBF441 ฮ9ค 2556,153.42 ฮ93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนเสวนา : แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจาก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกBL65.P7 ศ369,294.3 ม251ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา