Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนาค / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์-ฉลวย-ทิพวรรณ ปัทมัษฐาน, 2545, [2002]
เลขเรียกBQ5220 ส245ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556.
เลขเรียกBQ5220 พ349ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA village ordination = บรรพชาปวัตน์คำกลอน / Phra Maha Thongyoy ;[Translate by] Thomas Silcock.
ชื่อผู้แต่งPhra maha thongyoy.
พิมพลักษณ์Lund : Studenlitteratur, 1976.
เลขเรียกBQ5030.O7 .T48 1976
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูรู้...หนึ่งพรรษา / พระศุภกิจ สุภกิจโจ.
ชื่อผู้แต่งพระศุภกิจ สุภกิจโจ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ4190 พ398 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง / รวบรวมโดย ธรรมปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิเบอร์ตี้เพรส, 2535.
เลขเรียกBQ5220 บ232 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระใหม่ หัดบิณ / อิทธิ อนันต์พิริยะกุล. [text]
ชื่อผู้แต่งอิทธิ อนันต์พิริยะกุล
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ทรีโอกราฟฟิคส์แอนด์พริ้นท์, 2555.
เลขเรียกBQ5220 อ723พ 2555,294.338 อ34พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนนาค สอนฑิต ชีวิตพระ ชีวิตชาวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม, 2547.
เลขเรียกBQ5220 พ349ส 2547,294.30921 พ 327 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2552.
เลขเรียกBQ5220 พ349ส 2552,294.35 พ331ส 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนผู้บวชพรรษาเดียว ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2534.
เลขเรียกBQ6155 .พ44 2534,294.37 พ44ค 2534
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนผู้บวชพรรษาเดียวฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์พระนคร : ธรรมบูชา, 2514.
เลขเรียกBL1455 พ44ค,294.37 พ44ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่บวกับพุทธศาสนาและประเพณีบางอย่าง / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ศรีรณสาร, 2515.
เลขเรียกBQ4990.T5 ค181 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนในพระพุทธศาสนา :bธรรมบรรยายแก่พระนวกะวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ในพรรษา ปีที่ 2519 ของหลวงพ่อปัญญานันท...
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ 2454-2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนปัญญานันทธรรม ศุนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์, 2543.
เลขเรียกBQ4138.T5 ป524ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามพระใหม่ไปเรียนธรรม : ภาค 4 สังคมไทยจะก้าวไปดี คนไทยต้องช่วยกันดัน (ตอน 23-26 ใน 60 ตอน) / สมเด็จพ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2560
เลขเรียกBQ6160.T5 ส47 2560,294.308 พ335ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา