Found: 424  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิทยาศาสตร์สมุนไพร / พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ เขียน
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2529.
เลขเรียกQK99 พ225ต,QV766 พ225ต 2529,635 พ225ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษชาติสมุนไพร / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2549.
เลขเรียกQV766 พ431 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ / บรรณาธิการ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
เลขเรียกRS 141.75.T ว3211,QV 766 ว232 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรในรั้ววัด [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] / อโรคยาศาล วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : อโรคยาศาล วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร, 2554.
เลขเรียกQK99.T5 ส473 2554eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดสูตรยาสมุนไพรรักษาโรค / จำรัส เซ็นนิล, มนตรี ตรีชารี รวบรวมเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจำรัส เซ็นนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2554
เลขเรียกRM 666.H33 จ217ส,615.321 จ217ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารทางวิชาการเรื่องมะเกลือ (Monograph on Maklua) / รวบรวมโดย สันต์ศิริ ศรมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมปาราสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย, 2525.
เลขเรียกQK495.E25 อ884 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / พร้อมจิต ศรลัมพ์, ณัฏฐินี อนันต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ด้วยสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2552
เลขเรียกRC 350.H47 ค416 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิสัมพันธ์ของสารคาเทชินในชาเขียวต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่ 2 ในไต : รายงานวิจัย = In...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ศรีมะเริง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRes Rep QV 20.5 ช244ศป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของลิปิดนาโนอิมัลชั่นของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว : รายงานการวิจ...
ชื่อผู้แต่งทรงยศ อนุชปรีดา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. WH 250 ท172ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "การหาสารต้านอนุมูลอิสระในชาชงสมุนไพร 3 ชนิดโดยวิธีเชื่อมต่อระบบการแยก การทดสอบฤทธิ์และการหา...
ชื่อผู้แต่งนิทรา เนื่องจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551
เลขเรียกRes Rep W 20.5 น234นก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพร ยากำลัง / สุภาภรณ์ ปิติพร [text]
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ ปิติพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปรมัตถ์ การพิมพ์, 2556.
เลขเรียกQV766 ส838บ ล.4 2556,615.321 ส838ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานวิจัย: กลไกการออกฤทธิ์และพิษวิทยาของสมุนไพรช้าพลูที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน : รายงานการวิจัย = Mec...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญโฉม พึ่งวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ของไพเพอรีนและอนุพันธ์ของไพเพอรีนต่อการยับยั้งอะซีทีลโคลีนเอสเทอเรสและบิวเทอริลโคลีนเอส...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐาภรณ์ เรียนทัพ
เลขเรียกW4 ณ312ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมน้ำยา PT และ APTT จากสมองวัวเพื่อใช้ศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันสมุนไพรรวมต่อขบวนการแข็งตัวของเลือด ...
ชื่อผู้แต่งสุพิชชา ธงห้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงออกของยีนและความเป็นพิษของน้ำมันงาและน้ำมันสมุนไพรต่อเซลล์โพรงประสาทฟัน = Gene expression and...
ชื่อผู้แต่งฤทัยรัตน์ มานะผัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา