Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGender at the grassroots Vietnam: Swedish-Danish Fund for the Promotion of Gender Equality in Vietna...
ชื่อผู้แต่งPandey, Shashi ranjan 1953-.
พิมพลักษณ์Bangkok, Thailand : Women's Action and Research Initiative, 19--?.
เลขเรียกHN700.5.A8 P36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiberty and security / Conor Gearty
ชื่อผู้แต่งGearty, C. a
พิมพลักษณ์Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2013
เลขเรียกJC585 G292l 2013,323.44 Ge292L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "เฉพาะ" : เอกสารประกอบ / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551, [2008]
เลขเรียกHM821 ก437 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาความไม่เสมอภาคในประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง / อรรคเดช แสงจันทร์ = Problem of inequality in delib...
ชื่อผู้แต่งอรรคเดช แสงจันทร์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค / เมษยา จิระวงศ์ = Judicial analysis of the admin...
ชื่อผู้แต่งเมษยา จิระวงศ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร / ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ =...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย = Thailand national standard and indicators on gender e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียก305.3 ม247 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยในจินตนาการ / โดย กลุ่มนักศึกษาโฉมหน้าใหม่ประเทศไทย ; บรรณาธิการ ภุชงค์ กนิษฐชาต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), 2554.
เลขเรียกJC423 ป235 2554,320.9593 ป235(7) 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPraceedings on health inequity and ASEAN Economic Community (AEC) : a regional perspective : interna...
ชื่อผู้แต่งMahidol university. Faculty of social sciences and humanities. department of society and health
พิมพลักษณ์[Nakhon Pathom, Thailand] : The Department, [2013]
เลขเรียกRA407.A2 M34 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความ(ไม่)เท่าเทียม = The spiit level : why equality is better for everyone / โดย Richard Wilkinson...
ชื่อผู้แต่งวิลกินสัน, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openworlds, 2555
เลขเรียกHM 821 ว37 2555,323.42 ว37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในปฏิบัติการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ : แนวปฏิบัติสำหรั...
ชื่อผู้แต่งแฮสเพิลส์, เนลีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ, 2546
เลขเรียกHD6231 H344p 2003,323 ฮ78ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสมอภาค : ร่วมใจรัก ร่วมใจพัฒนา สู่สังคมอบอุ่น / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกHM821 ค181 2551,172.2 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา / ศตพล วรปัญญาตระกูล = The Problems concerning the scope o...
ชื่อผู้แต่งศตพล วรปัญญาตระกูล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สมฤดี ลีลากิจทร...
ชื่อผู้แต่งสมฤดี ลีลากิจทรัพย์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิและเสรีภาพของคนพิการทางการมองเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) / ธีรดา โสมะนันทน์...
ชื่อผู้แต่งธีรดา โสมะนันทน์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา