Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 = The 2013 environment indicators in brief / สำนักงานสถิติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกGE160.T5 ต289 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 = The 2014 environment indicators in brief / สำนักงานสถิติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557, [2014]
เลขเรียกGE160.T5 ต289 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน พ.ศ. ... (ดัชนีชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาดัชนีชี้วัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่ / อรรถพล อ่างคำ = Development...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล อ่างคำ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะปีสุดท้ายของแผน) / พัชรี วีระ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี วีระนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559, [2016]
เลขเรียกGE160.T35 พ524ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวน้ำตกกรณีศึกษา : น้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เ...
ชื่อผู้แต่งบุปผชาติ มัธยม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับภาวะสุขภาพของพยา...
ชื่อผู้แต่งวริศรา อุบลไทร
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health risk assessment / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.
ชื่อผู้แต่งอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกRA427.3 อ36 2552,WA100 อ3ป 2553,613.62 อ 076 ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครี่องมือแสวงหากำไร / ชื่นฤทัย กาญ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกWA100 ส7 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา