Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556 = The 2013 economic indicators in brief / สำนักงานสถิติแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกHC445 ต289 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557= The 2014 economic indicators in brief / สำนักงานสถิติแห่งชาต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557, [2014]
เลขเรียกHC445 ต289 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelected indicators of food and agriculture development in Asia-Pacific region, 1981-91
พิมพลักษณ์Bangkok : S.n., 1992
เลขเรียก338.162 Se464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. ... = Economic Indicators ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543-
เลขเรียก330.9593 ค753
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี ... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555-
เลขเรียกHD2080.55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2546 - = Core Economic Indicators of Thailand / สำนักงานสถ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2546 - .
เลขเรียกHC445 ส674,HC445 ส184ค 2550,330.9593 ร157ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณตัวถ่วงน้ำหนักของดัชนีราคาของอุปกรณ์การก่อสร้าง / เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ = Computation of...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ค962 ล.1-2 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ.2550 = Core Economic indicators of thailand 2007 / สำนักงานส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550-.
เลขเรียกHC445 ส3ค 2550,330.9593 ส225ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาคน 2547 : เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกแห่งความหลากหลายวันนี้ / ซากิโกะ ฟูกุดะ-ฟาร์
พิมพลักษณ์นิวยอร์ค : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2004.
เลขเรียกHD 72 H88 2004,HD72 H918 2002,331.11 Hu918
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. = Core economic and social indicators of Thailand ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2552-
เลขเรียกHC445 ค753ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2549- = Core economic and social indicators of Thaila...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2549-
เลขเรียกHC445 ส63,HC445 ส183ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2555 : Core economic and social indicators of Thailan...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัย / อัจฉรา จันทร์ฉาย ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ = Commission on the measurement of economic performance and social progres...
ชื่อผู้แต่งสติกลิตซ์, โจเซฟ อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2553.
เลขเรียกHC79.I5 ส36,339.31 ว642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา