Found: 278  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการชุมนุมสาธารณะกรณีประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ = Public assembly law the case of France and Engla...
ชื่อผู้แต่งวีระวุธ ชัยชนะมงคล, 2505-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสด็จประพาสอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อ พ.ศ. 2502 = Their Majesties' State vi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกDS586.8 ก654 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำประกาศการประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่องโรคเอดส์, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2537, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส = Declar...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่องโรคเอดส์ (2537 : ปารีส)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกWC503 ก485ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัลซัคกับสาวน้อยช่างเย็บผ้าชาวจีน / เรื่องโดย, ไต้ ซื่อเจี๋ย, แปลโดย, โตมร ศุขปรีชา.
ชื่อผู้แต่งซื่อเจี๋ย, ไต้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง, 2547.
เลขเรียกPL3148.F7 ต92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยาโกศาปานไปฝรั่งเศส = Voyage des Ambassadeurs de Siam en France 1686 / ฟ.ฮีแลร์ แปลและเรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งตูเวอเนท์, ฟรังซัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ, 2540.
เลขเรียกDS575.5.ฝ4 ต75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงฝรั่งเศส 2013 = France national security strategy 2013 : case study / ผู้เขียน...
ชื่อผู้แต่งสุนทราภรณ์ มะโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียกUA10.5 ส73 2557,355.033044 ส813ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 : คำแปล / แปลโดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ ; ตรวจและขัดเกลาภาษาโ...
ชื่อผู้แต่งฝรั่งเศส. รัฐธรรมนูญ (ค.ศ. 1958)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกKJV 4074.51958 ฝ17 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำนาจการจับของเจ้าพนักงานกรณีความผิดซึ่งหน้า : ศึกษาเปรียบกฎหมายของประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส = ...
ชื่อผู้แต่งภาคินี สมุทรคีรี.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก340.2 ภ419อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมรี่กุหลาบทิวเดอร์ / Jean Plaidy ; นิดา แปล.
ชื่อผู้แต่งแพลดดี้, จีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2554.
เลขเรียกPR6015.I3 ม74,นว. น342ม 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนต่อที่ฝรั่งเศส = Study in France / Nicole Vairon, Apichat Chamart, Ginette Guillard.
ชื่อผู้แต่งแวรอน, นิโคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, [2541?].
เลขเรียกLC6256.F8 ว84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส = la Thailande : Continuite du partenariat avec la Fra...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกDS575.5.F8 ส736,327.593044 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe Francais : pour les metiers du tourisme / Kusuman Kaew-Udom.
ชื่อผู้แต่งKusuman kaew-udom.
พิมพลักษณ์Phuket : Universite de Rajabhat Phuket, 2010.
เลขเรียก448.2 K97L 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLes femmes et la politique en France / สุมิตรา บัฟฟี
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา บัฟฟี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2524.
เลขเรียกPC2115 ส843 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPolyoxometalate chemistry : some recent trends / edited by Francis Secheresse, Universite de VErsa...
พิมพลักษณ์New Jersey : World Scientific, [2013]
เลขเรียก546.3 P782
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา