Found: 129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นจีนในการเล่าเรื่องของภาพยนต์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฉายต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2551 / ภัทรภ...
ชื่อผู้แต่งภัทรภร ธัญญเสรี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 / วรรณลักษณ์ อินทร์จัน...
ชื่อผู้แต่งวรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย / นิชธ์นาวิน จุลละพราหมณ์ = Intertextu...
ชื่อผู้แต่งนิชธ์นาวิน จุลละพราหมณ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยสำมะโนประชากรภาพยนตร์สโมสรทั่วประเทศ / จัดทำโดย สนธยา ทรัพย์เย็น ; ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟ...
ชื่อผู้แต่งสนธยา ทรัพย์เย็น
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกPN1993.5.ท9 ส33,วจ 791.43 ส33ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินโดนีเซีย : ภาพยนตร์ ศาสนา กับเครื่องหมายคำถามของความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย [จุลสาร] = Indon...
ชื่อผู้แต่งสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
เลขเรียกDS ส63อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollins cobuild dictionary of idioms : heo;ing learners with real English / John Sinclair.
ชื่อผู้แต่งSinclair, John.
พิมพลักษณ์London : HarperCollns, 1995.
เลขเรียกREF PE 1625 .S56,423 Co712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สุนิศา เพี้ยนโอสถ = Role model strat...
ชื่อผู้แต่งสุนิศา เพี้ยนโอสถ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เพศสถานะในภาพยนตร์ของเจน แคมเปียน / สินจัย พิไรแสงจันทร์ = Gender analysis in Jane Camp...
ชื่อผู้แต่งสินจัย พิไรแสงจันทร์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ / สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ = The aestheti...
ชื่อผู้แต่งสุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตทัศน์ทางสังคมและกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ อาคิระ คุโรซาว่า : การวิเคราะห์ = Social imagin...
ชื่อผู้แต่งรัตนา จักกะพาก ผู้วิจัย
เลขเรียก791.430952 ร375จ 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์ = The science of interstellar / คิป ธอร์น ; อรรถกฤต ฉัตรภูติ,...
ชื่อผู้แต่งธอร์น, คิป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกPN1995 ธ-ท 2559,791.4372 ธ419ท 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแขนงที่เจ็ด : เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์ / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.
ชื่อผู้แต่งบุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกPN1995 .บ75 2552,791.409 บ72ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่าเรื่องและการสร้างลักษณะตัวละครในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่มีตัวเอกเป็นสตรีจากเทพปกรณัมกรีก / ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพร ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงร้อยถ้อยวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์คัดสรรสาขาวรรณกรรมและภาพยนตร์ / ตรีศิลป์ บุญขจร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกPL4205 .ร84 2552,809 ร612 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา