Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดอะท็อปซีเคร็ต 2 ความลับสู่ความสำเร็จ / สม สุจีรา [Text]
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ, 2560
เลขเรียกBQ4570.P76 ส231ด 2560,153.42 ส231ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขที่สมบูรณ์ / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกBQ4190 พ349ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรอันประเสริฐ / ประมวล เพ็งจันทร์
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987), 2560.
เลขเรียกBQ4570.L5 ป349พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา / พระราชนิโรธรังสีคัมภีรวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)
ชื่อผู้แต่งพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) 2445-2537.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; บุญศิริการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกBQ4235 พ369พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนี้ศักดิ์สิทธิ์ / ชยสาโร ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งชยสาโร ภิกขุ 2501-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2560.
เลขเรียกBQ4570.G7 ช189ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ชื่อผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2560
เลขเรียกBQ 4570 .E25 ต37 2560,294.30133 ต415ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง / พระเฮมิน, เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร, แปล ; ส้มแป้น, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งพระเฮมิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2560.
เลขเรียกBF575.L8 พ46 2560,294.3444 พ419จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา