Found: 568  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนวกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) / [คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการแนะแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียก371.4 ผ932 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก379.593 ส356 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานวิจัยของชาติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540]
เลขเรียก001.44 ผง931 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ ... พ.ศ. ... / สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2540-<2544>
เลขเรียกWA900 ผ191 2540-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / ธีรพล อรุณะกสิกร...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่งธีรพล อรุณะกสิกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
เลขเรียก338.9593 ธ633ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
เลขเรียก338.9593 ผ933 2540-44
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544 / กรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกJQ1746.Z13P85 น928 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของคณะจิตวิทยาในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) : การประชุมสัมมนา ณ โรง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรของคณะจิตวิทยาในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (2540 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLC94.T5 ส356 2540/44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก796.09593 ก491
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก379.593 สผ356
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการด้านการขนส่งและการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2544 / กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541.
เลขเรียก388 ผ932 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / คณะกรรมการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2540]
เลขเรียก614 ผ931 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แผนพัฒนาการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสุพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีมั่งมี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SCIENCE CENTER, 25-
เลขเรียก330.9593 ส744ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนากา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียก338.9593 ส691ส 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา