Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ชื่อผู้แต่งพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 2427-2502.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน วัดปากน้ำภาษีเจริญ, 2522.
เลขเรียกBQ5630.V5 Thai 17 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะ น้ำพุแห่งดรุณภาพ / ละเอียด ศิลาน้อย เขียน.
ชื่อผู้แต่งละเอียด ศิลาน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2537.
เลขเรียกRA781.7 ล216,QT255 ล6ย 2543,613.7046 ล216ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะ อาสนะ เพื่อชีวิต เขียนโดย เอ็น วี กุลกรรณี ; [text]
ชื่อผู้แต่งกุลกรรณี, เอ็น วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ, 2544
เลขเรียกQT255 ก742ย 2544,QT255 .ก742 2544,613.7046 ก47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีแห่งดุลยภาพ = [BOOK] Gesture of balance / โดย ตาร์ธาง ตุลกู ; บุลยา, แปล ; พจนา จันทรสันติ, บ...
ชื่อผู้แต่งตุลกู, ตาร์ธาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2551.
เลขเรียกBQ5611.S16 ต-ว 2551,294.3122 ต651ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตโชกสิณของพระพุทธเจ้า / จรูญ วรรณกสิณานนท์ [text]
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2553.
เลขเรียกBQ5630.V5 จ175 2553,294.353 จ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเจริญสติปัฏฐาน 4 / พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ชื่อผู้แต่งพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี, 2552.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ358ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน = Meditation and transformation / ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกBF637.M4 จ6 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการใช้สมาธิต่ออาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง...
ชื่อผู้แต่งมณฑา ทองตำลึง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสทรงค่าแห่งชีวิต = Life's opportunities / พระอาจารย์ แลดี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต, รจนา ; มณฑาทิพย...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ แลดี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : บุญศิริการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ4330 พ418อ 2550,294.3444 ส318อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการทำสมาธิร่วมกับดนตรีบรรเลงต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ / ยุวด...
ชื่อผู้แต่งยุวดี แจ่มกังวาล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา พุทธวงค์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติภาพทุกย่างก้าว / ติช นัท ฮันห์ ; ประชา หุตานุวัตร, สุภาพร พงศ์พฤกษ์ แปล
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545
เลขเรียกBQ5410 น398ส 2545,294.3927 น114ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา