Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีทำอุบายให้จิตเป็นสมาธิและการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นสุขในชีวิตประจำวัน / โดย ราฆพ สุทธจิต
ชื่อผู้แต่งราฆพ สุทธจิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บี เอส ดี, [25--?]
เลขเรียกBQ5630.S16 ร399ว 25--?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการปฏิบัติสมาธิ = The art of meditation / มาติเยอ ริการ์ ; สดใส ขันติวรพงศ์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งริการ์, มาติเยอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 ร476ศ 2555,294.35 ร312ศ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน เรียบเรียงจาก โอวาท 4 พรรษา / ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์...
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 2449-2504.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2536.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ414น 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และ Panditarama : a Yogi's handbook / อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มห...
ชื่อผู้แต่งอัคคมหาบัณฑิต, ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ46น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2552, [2009]
เลขเรียกBQ4380 ส243ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซกเช็น วิถีแห่งการตื่นรู้ = Dzogchen, The Path of Self-Liberation / พระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพันดารา, 2557
เลขเรียกBQ9288 พ314ซ 2557,294.3122 ล265ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิพยมนต์ : อานาปานสติภาวนามัย / โดย พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 2449-2504.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกBQ5630.A6 พ414ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นต่อสัจจการแห่งตนตามทฤษฎีของมาสโลว์ / รณชัย ศิลากร = The effects of...
ชื่อผู้แต่งรณชัย ศิลากร, 2508-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีฝึกสมาธิวิปัสสนาฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ24471 2553,294.3122 พ831ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิปัสสนา : สมาธิภาวนารักษาใจ / พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ชื่อผู้แต่งพระฝั้น อาจาโร 2442-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [2555?], [2012]
เลขเรียกBQ5630.V5 พ348ว 2555,294.3422 พ418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งกรใช้ สติ ในทุกกรณี / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2545.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ831ศ 25--?,294.35 พ831ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับประจำบ้าน ทำวัตรเช้า - เย็น แปล / ผู้เรียบเรียง, โสภณ เบญจพลธรรม
ชื่อผู้แต่งโสภณ เบญจพลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัวเงิน, 2551 [2008]
เลขเรียกBQ5618 ส979ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก พิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ = Commemorat...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา