Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / โดย สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557, [2014]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ย364 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา ครั้งที่ 3 "การปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต" / สถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557, [2014]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ข462 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูประบบตรวจสอบขจัดคอร์รัปชัน : ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 7, 12 มีนาคม 2557 / บร...
ชื่อผู้แต่งมทิรา เครือพงศ์ศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย, 2557, [2014]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ม155ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557
เลขเรียกJF1525.C66 ม 2557,364.1323 ม83ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา