Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Human behavior / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียกHM1033 พ 2560,302 พ434 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยีนเห็นแก่ตัว / = The Selfish Gene ริชาร์ด ดอว์กินส์, เขียน ; เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งดอว์กินส์, ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
เลขเรียกQH437 ด287ย 2560,502 ด111ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม, ปีเตอร์ รักธรรม [text]
ชื่อผู้แต่งอรุณ รักธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกHD37.T5 อ411พ 2560,158.7 อ399พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการธุรกิจปัจจุบัน / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
ชื่อผู้แต่งชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560.
เลขเรียกHD 37 .T5 ช15ก 2560,658.4012 ช152ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา