Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติในนิทาน = Nature tales / คณะผู้เขียน Toshiyuki Doi ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์คลังวิชา, 2561.
เลขเรียกQH541.2 ธ329 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 = Thailand Research Expo 2018 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก001.4 ม228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnderstanding Research in Early Education : The Relevance for the Future of Lessons from the Past / ...
ชื่อผู้แต่งClark, Margaret m.
พิมพลักษณ์Landon : Routledge, 2017.
เลขเรียกLB1139.3.G7 C52 2017,372.21 C592U 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAlternative approaches to education : a guide for parents and teachers / Fiona Carnie.
ชื่อผู้แต่งCarnie, Fiona.
พิมพลักษณ์London : RoutledgeFalmer, 2017.
เลขเรียกLC46.8.G7 C37 2017,371.040 C288A 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น)ในโรงเรียนเขตพื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 2561.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ส512 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกกิจกรรมของบุคคลโดยใช้ลำดับของภาพจากกล้องหนึ่งตัว = Classification of student activities base...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐิฌา ณิชาวีรสิทธิ์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ = Health education and health behavior / เกษแก้ว เสียงเพราะ.
ชื่อผู้แต่งเกษแก้ว เสียงเพราะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกWA590 ก781ส 2561,WA590 ก781ส 2561,613.072 ก781ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกLC45.3 ว-ก 2561,371.04 ว177ก 2561,374 ว274ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult development and aging / สาขาวิชามนุษยนิเ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียกRA777.6 พ533 2561,WT18 อ885 2561,613.0438 ม246พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี = Administation of dual education system / จอมพงศ์ มงคลวนิช.
ชื่อผู้แต่งจอมพงศ์ มงคลวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกLC 1047.825 .T5 จ19 2561,370.113 จ198ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา / วรรณดี สุทธินรากร และ ภูวเรศ อับดุลสตา.
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกLC 1047.825 .T5 ภ417 2561,373.246 ว247ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา