Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต = Now learning / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558, [2015]
เลขเรียกLB41 ป759 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternational programs in Thailand & Asean University / สุชาดา เปลี่ยนสุภาพ text
ชื่อผู้แต่งสุชาดา เปลี่ยนสุภาพ
พิมพลักษณ์Bangkok : FTC, [2558?]
เลขเรียก378.199 ส759I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : "เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558, [2015]
เลขเรียกLA1051 ผ932 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอุดมศึกษากับสังคมไทย : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา / โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2558
เลขเรียกLA1223 พ976ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์, 2558, [2015]
เลขเรียกLB2371 พ349ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 : นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ (ครั้งที่ 1 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2558, [2015]
เลขเรียกLC3955 ก482ร ครั้งที่ 1 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings 1st National and international conference on education research and social development, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Political Science Association of Kasetsart University, 2558
เลขเรียกHN49.C6 N37 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 8 "มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต" ...
ชื่อผู้แต่งจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์นครปฐม : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกW100 จ537ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2558 / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกLG395.T5 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 = RGJ-Ph.D. Congress XVI, 11-13 มิถุนายน 255...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 16 : 2558 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558.
เลขเรียกLB2386 ก482ก ครั้งที่ 16 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร = Educational management model to deve...
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ไตรเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลอดกาลนิรันดร์ : 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย / สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2558
เลขเรียกBR127 ส-ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก / กฤษณพงศ์ กีรติกร
ชื่อผู้แต่งกฤษณพงศ์ กีรติกร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ], 2558.
เลขเรียกLB2322.2 ก281อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก : การศึกษาที่เลือกได้ / สลิลทิพย์ เชียงทอง, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ, 2558
เลขเรียกLC46.8.T5 ส373ก 2558,371.04 ส373ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา