Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การสมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบโควตา...
ชื่อผู้แต่งมธุรส ใจคำวัง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้โปรแกรม Courseware = Opinions of fourt...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา บุญพิมพ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมศึกษาไทย เวทีไทยเวทีโลก / กฤษณพงศ์ กีรติกร
ชื่อผู้แต่งกฤษณพงศ์ กีรติกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2557
เลขเรียกLB2322.2 ก-อ 2557,378.1 ก281อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้โปรแกรม Courseware = The Opinions of s...
ชื่อผู้แต่งวัชราวรรณ เพชรมหาศาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเรียนโดยใช...
ชื่อผู้แต่งกมลชนก ขำน้ำคู้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน 2553-2556 / สำนักงานส่งเส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, [2557?]
เลขเรียกLA1221 ร451 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โสตทัศนูปกรณ์กับการใช้ห้องประชุมอาคารปัจจุบันและอาคารใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งนิคม หล้าอินเชื้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกLB 1043 น231ก 2557,ส.ร. 371.33 น316ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกLC94.T5 น199 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของนักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลชุมชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = The E...
ชื่อผู้แต่งสุประวีณ์ ฟังสำเนียง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกภายใต้โครงการ Thailand Excellence 2030 /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร, 2557.
เลขเรียกLB2322.2 ข291 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสื่อรณรงค์ลดความอ้วนต่อความตั้งใจลดน้ำหนักของผู้มีภาวะอ้วน = Effects of anti-obesity media camp...
ชื่อผู้แต่งนัทธ์พนิดา วิศิษฐ์ผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 3 : รายงานขั้นต้น (Inception report) / ศูนย์บริการ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557
เลขเรียกLB2829.3.T4 ม-ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและกระบวนการเรียนกับผลลัพธ์บัณฑิต: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :...
ชื่อผู้แต่งสิริพร บูรพาเดชะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : หน่วยหลักสูตร ทะเบียน และพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการเดินทางประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและพิธีลงนามบันทึกควา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2557
เลขเรียกLC1049 ม-ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก / กฤษณพงศ์ กีรติกร
ชื่อผู้แต่งกฤษณพงศ์ กีรติกร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557, [2014]
เลขเรียกLB2322.2 ก281อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา