Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาระงับปวดแบบรุนแรง = Nursing care for strong...
ชื่อผู้แต่งจิรามาศ ชูทองรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกQZ 267 จ237ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาระงับปวดแบบรุนแรงต่อการใช้ยาที่ถูกต้อง = Effe...
ชื่อผู้แต่งจิรามาศ ชูทองรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกQZ 267 จ237ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีหร...
ชื่อผู้แต่งอัศรียา ชุมะโชติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, [2557?]
เลขเรียกWU 140 อ218ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMonitoring and evaluating the implementation of non-essential drug prescription criteria for non ess...
ชื่อผู้แต่งNattita tharat.
พิมพลักษณ์[Khon Kaen] : Master of Pharmacy Thesis in Clinical Pharmacy, Graduate School, Khon Kaen University, 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติต่อการเปลี่ยนไปใช้อินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้ยาเม็ดรับประท...
ชื่อผู้แต่งชัชมน ไทยานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมแทบอลิซึมของธาตุเหล็กและการคีเลชั่นโดยสาร 1-(เอ็น-อะซีติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิ...
ชื่อผู้แต่งสมเดช ศรีชัยรัตนกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกRes Rep QU 20 ส165ศม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ปวนไฝ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ส246ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุที่เป...
ชื่อผู้แต่งศรุตาทวีพร มงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ศ174ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContemporary reviews in pharmacotherapy 2014 / บรรณาธิการ รุ่งทิวา หมื่นปา ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม, 2557, [2014]
เลขเรียกWB330 C761 2557,615.58 ร72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นพิษเชิงชีวเคมีของยาขับเหล็ก 1-(เอ็น-อะซิติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิน-4-โอน ...
ชื่อผู้แต่งสมเดช ศรีชัยรัตนกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกRes Rep QU 20 ส165ศค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการติดตามรักษาต่อเนื่องด้วยแพทย์คนเดิม ต่อปริมาณการใช้ยาของผู้สูงอายุ : การศึกษาแบบสังเกตไปข้าง...
ชื่อผู้แต่งปัทมา โกมุทบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกRes Rep WT 20 ป214กผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการกับความเจ็บปวดโดยการไม่ใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี = Non-pharmacologic...
ชื่อผู้แต่งยุพิน เพียรมงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกWY 156.7 ย246ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยปี 2557 = Thailand national guidelines on H...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557, [2014]
เลขเรียกWC503 น927 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmacotherapy in geriatrics / บรรณาธิการ: ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี, บุษบา จินดาวิจัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2557.
เลขเรียกWT166 P536 2557,615.1 พ616 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา