Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลเมืองภิวัฒน์ 2 : รวม 34 บทความพื้นที่รูปธรรมชุมชนจัดการตนเองที่เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ในรอบปี พ.ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารการพัฒนา, 2559.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ441 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน :...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559
เลขเรียกHN49.C6 ม-ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานพลังประชารัฐ / คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ; บรรณาธิการ องอาจ จิระอร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ส645 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าใหม่--ใฝ่รู้ / ดำเนินการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล ; บรรณาธิการ: ศิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2559, [2016]
เลขเรียกHN49.C6 ก312 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มน้ำหมัน : การจัดการโดยเครือข่ายทางสังคมเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน / เอกรินทร์ พึ่งประชา แ...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พึ่งประชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกTC409 อ881,307.72 อ846ล 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการ = Socially engaged scholarship : concept & method / ปิยะวัต...
ชื่อผู้แต่งปิยะวัติ บุญ-หลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2559
เลขเรียกH62.A5 ป-ง 2559,378.015 ป622ง 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านนอก...พรุ่งนี้ที่อยากเห็น / ชมรมสื่อบ้านนอก text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอพีจี มีเดียพลัส, 2559
เลขเรียกHN49.C6 บ 2559,895.914 บ292บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม = Socially-engaged scholarship / ปิยะวัติ บุญ-หลง...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม, 2559
เลขเรียกH62.A5 ป 2559,307.14 ปร352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา