Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings 1st National and international conference on education research and social development, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Political Science Association of Kasetsart University, 2558
เลขเรียกHN49.C6 N37 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ประชา หุตานุวัตร, วราภรณ์ หลวงมณี, บรรณาธิการ [text] ปฏิรูปสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีพริ้นท์(1991), 2558.
เลขเรียกHN700.592.C6 ค355 2558,303.4 ป232ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ กล้าใหม่--ใฝ่รู้ / ดำเนินการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล ; บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2558.
เลขเรียกHN49.C6 ก312 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน / ณรัชช์อร ศรีทอง
ชื่อผู้แต่งณรัชช์อร ศรีทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ณ47,307.12 ณ249ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับบทบาทองค๋กรชาวนาให้ยั่งยืน / พรศิริ เสนากัสป์, ปริญญา เชื้อชูชาติ text
ชื่อผู้แต่งพรศิริ เสนากัสป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกHD8039.R482T5 พ4ก 2558,305.963 พ282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ที่โรงเรียน : กรณี โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด / สลิลทิพย์ ...
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2558
เลขเรียกLB2805 ส373ฐ 2558,371.01 ส373ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นย่านเก่าและภูมินิเวศวัฒนธรรมให้มีชีวิต : ประสบการณ์จากเพื่อนถึงเพื่อน / สุรชัย รักษาชาติ, อัญช...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รักษาชาติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะบุคคล อรุณ อิน สยาม, 2558
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส7ฟ 2558,307.1 ส848ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือเจะคีป่าสนและธรรมาภิบาลท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์, ประณ...
ชื่อผู้แต่งทวิช จตุวรพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 (สสว.10), 2558.
เลขเรียกHN 700.55 .Z9C6 ท17ม 2558,307.14 ท179ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา / ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
เลขเรียกHC445.Z7S23 ณ-ป 2558,330.9593 ณ318ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม / ไกรยส ภัทราวาท text
ชื่อผู้แต่งไกรยส ภัทราวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกLA1221 ก975,371.2 ก976ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4 : 2558 : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์).
พิมพลักษณ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2558.
เลขเรียกLG395.N37 ก6ก 2558,307.14 ก275ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา