Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีนในจังหวัดอุบลราชธานี / เมชฌ สอดส่องเฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องเฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกND1403.C5 ม721จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสมุนไพรจีน / เมชฌ สอดส่องเฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องเฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกQV770.JC6 ม721ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน : อารยธรรมยิ่งใหญ่แต่โบราณแห่งตะวันออก / ดวงธิดา ราเมศร์, บรรณาธิการเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2558
เลขเรียกDS712 จ 2558,951 ด172จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปดเทพแห่งโชคชัย โป๊ยเซียน. ฉบับคนเดินดิน / เล่า ชวน หัว.
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปันปัญญา พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกBL1812.ท7 ล62 2558,299.511211 ล831ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่ / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียกPL4209.N48 น6ห 2558,089.95911 น672หร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผีเสื้อ (ฉบับปรับปรุง) / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558
เลขเรียกQL556.T35 ก767ค 2558,WB100 O9852 2017,595.789 ก767ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี text
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2558
เลขเรียกDS721 ท622 2558,915.1 ท622ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Silk road ตะลุยเส้นทางสายไหม / วีระศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์, เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2558
เลขเรียกDS793.S62 ว837 2558,915 ว849ซ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกDS712 ท535 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหนือห้วงมหรรณพ เล่ม 1 : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย = The Tibetan Book of Liv...
ชื่อผู้แต่งริมโปเช, โซเกียล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558
เลขเรียกBQ7640 ร479ห 2558,294.3123 ร481ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติ แจ็ค หม่า มีชีวิตอยู่เพื่อสะท้านโลก/ หลิวซื่ออิง.
ชื่อผู้แต่งหลิวซื่ออิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2558.
เลขเรียกCT1828.M3 �337�,923.851 ห186ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโจวเอินไหล รัฐบุรุษจีน / เชาวน์ พงษ์พิชิต.
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ พงษ์พิชิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกDS778.E63 ช51 2558,923.251 จ986ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิงของพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูต ณ ก...
ชื่อผู้แต่งพระยาอภิบาลราชไมตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2558.
เลขเรียกDS570.C5 อ258 2558,951 พ362ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแจ็ค หม่า พญามังกรแห่งอาณาจักร Alibaba = Jack Ma founder and CEO of the Alibaba group / เฉินเหว่ย ...
ชื่อผู้แต่งเฉินเหว่ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกHC426.5.M3 ฉ481,658.4 ฉ83จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา