Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาท = Theravada Buddhism / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBQ 7185 ค127พ,294.32 ค127พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีและความหมาย / พุทธทาสภิกขุ ; ถอดความโดย โสภา
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2560
เลขเรียกBQ5395 พ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศ 6 และ สังคหวัตถุ 4 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระนิพนธ์ / คณะวัดราช...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBQ4190 ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ มงคลสมัย 120 ปี นับแต่วันประสูติ 2 มีนาคม 2560 / บรรณาธิการ โดย พระครูพิศาลสรนาท (พจนารถ ปภา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBL1445.T5 อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจบซะที / หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
ชื่อผู้แต่งพระณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น่ำกัง, 2560, [2017]
เลขเรียกBQ135 พ326จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภิกขุปาติโมกข์แปล (ฉบับท่องจำ) / แปล, พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2560.
เลขเรียกBQ2320.3.T5 ภ515 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภิกขุปาติโมกข์แปล : พร้อมมาติกาสำหรับวินิจฉัยสิกขาบท / แปลและเรียบเรียง, พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2560, [2017]
เลขเรียกBQ2322.3.T5 ภ515 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองงาน มองชีวิต / พระไพศาล วิสาโล
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุขศาลา, 2560
เลขเรียกBQ4055 พ-ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ / พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
ชื่อผู้แต่งพระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ก.พลการพิมพ์, 2560
เลขเรียกBQ4570.G6 พ361พ 2560,294.301 ส781พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหิดลธรรม ปัญญาของแผ่นดิน / ศุภกฤต โสภิกุล
ชื่อผู้แต่งศุภกฤต โสภิกุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2560?
เลขเรียกBQ4138.T5 ศ675ม 2560?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขที่สมบูรณ์ / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกBQ4190 พ349ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะจากพระไตรปิฎก / ผู้พิมพ์และเรียบเรียง, นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2560.
เลขเรียกBQ4190 ธ363 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมะในลิขิต พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) / รวบรวมโดย เอี๋ยน ธัมมัญญู
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บริษัทบุญศิริการพิมพ์, 2560
เลขเรียกBQ4190 ธ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา / พระราชนิโรธรังสีคัมภีรวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)
ชื่อผู้แต่งพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) 2445-2537.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; บุญศิริการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกBQ4235 พ369พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ากับมังสวิรัติ / ธรรมทัศน์สมาคม
ชื่อผู้แต่งธรรมทัศน์สมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2560
เลขเรียกBQ4190 ธ-พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา