Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 ภพภูมิ / ภัทรภร นิดเศรษฐี.
ชื่อผู้แต่งภัทรภร นิดเศรษฐี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ , 2557.
เลขเรียกBQ4485 .ภ63 2557,294.344 ภ367ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำทีละอย่าง วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ [Text] = Just one thing / ริค แฮนสัน ; แปลโดย ณัชร สยา...
ชื่อผู้แต่งแฮนสัน, ริค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557
เลขเรียกBQ4570.S3 ฮ8ท 2557,294.3375 ฮ851ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยจริงแท้--คือแค่ไหน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.S7 พ349ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมณีจากแสงธรรมของ อาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ / วิวัฒน์ กิรานนท์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ กิรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2557
เลขเรียกBQ4190 ว-ม 2557,294.3122 ว742ม 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากพระ : ธรรมบรรยาย 5 เรื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พมิพ์สวย, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.H3 จ291 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้น้อยนักและวิธีสร้างบุญบารมี / โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4435 ส243ช 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตาย : ความตายนั้นสำคัญนัก / พระมหาอุดม สารเมธี
ชื่อผู้แต่งพระมหาอุดม สารเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาเปรียญ, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ5630.D4 พ358ต 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำศัพท์พระพุทธศาสนา ฉบับสมบูรณ์ / ดนัย ไชยโยธา
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557
เลขเรียกBQ130 ด123พ 2557,อ 294.303 ด123พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาแนววิทยาศาสตร์ (4) : พระศาสนาแห่งจักรวาล / สุวรรณ เพชรนิล
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ เพชรนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท ทรงสิทธิวรรณ, 2557
เลขเรียกBL239 ส-พ 2557,294.315 ส47พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ป. อ. ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2557
เลขเรียกBQ4570.S3 พ46 2557,294.3175 พ332พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม / พุทธทาส อินทปัญโญ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ7210 พ831ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น / โดย ธ.ธีรทาส
ชื่อผู้แต่งธ. ธีรทาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกBQ9265.4 ธ111ศ ล.1-3 2557-2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติปัฏฐานสี่ ฐานแห่งสติและวิธีฝึกสติเพื่อความพ้นทุกข์ / ภัณเต คุณะรัตนา มหาเถระ
ชื่อผู้แต่งภัณเต คุณะรัตนา มหาเถระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2557
เลขเรียกBQ5630.S2 ภ335ส 2557,294.3122 ภ333ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสก อุบาสิกา : บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย / ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2557?], [2014]
เลขเรียกBQ5578.T5 ค695 2557?,294.34 ค241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา