Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมุ่งผลลัพธ์: กรณีศึกษา สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งสันธวัลย์ พวงมัชชิมา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก378.107 ส115ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย= Occupational health and safety la...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก344.0465 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสำนักงานสีเขียว = Green Office Standard : 2562 / สยาม อรุณศรีมรกต ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทยาลัยมหิดล, 2562, [2019]
เลขเรียกTS156.16 ม435 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-5 : เอกสารการสอนชุดวิชา 54115 = Occupationa...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 7 = standard methods for food analysis, volume vii / อุมา...
ชื่อผู้แต่งอุมา บริบูรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
เลขเรียกTX545 อ846,664.07 ว234 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา