Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ, 2559, [2016]
เลขเรียกHD9066.T5 ร158 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2559.
เลขเรียกSB191.R5 ร157
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559.
เลขเรียก338.17318 ร157
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม = The Management ...
ชื่อผู้แต่งธัญญ์นลิน กิติวัฒน์กนกโชติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.25 ธ451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา = The development of academic services center stand...
ชื่อผู้แต่งอนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก021 อ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพบริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง = Performance stan...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ แช่มชื่น.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน = The development of professional standards for b...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สิทธิชัย.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
เลขเรียก633.18 ร157 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะหัวหน้าแผนกการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย = Development of pro...
ชื่อผู้แต่งเกียรติสยาม สิทธิเวช.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก338.476292 ก855ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธาของระบบรางในประเทศไทย = The study of track and ci...
ชื่อผู้แต่งธีรดนย์ เจริญเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพของครูสหวิทยาเขตหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ...
ชื่อผู้แต่งสุดาภรณ์ ชัยฤกษ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก371.12 ส769ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์พร แสนหาญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 372.21 อ157ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มที่ 4 = Standard methods for food analysis Volume IV / กรมวิ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกTX545 ก-ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน = The development o...
ชื่อผู้แต่งภาวพรรณ ขำทับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชื่อมโยงนิยมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามมาตรฐาน...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา