Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับชีวิต = Ethics and life / สุขเกษม ขุนทอง.
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม ขุนทอง.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, [2561].
เลขเรียก294.35 ส415จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชินโต = Environmental ethics in shinto / สถาพร ไปเหนือ.
ชื่อผู้แต่งสถาพร ไปเหนือ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก179.1952 ส182จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research eth...
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก174.28 ช966จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 = Laws and Ethics for Mass Communi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก302.23 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยะรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ปิยภัณฑ์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก372.84 พ112ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข = ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์, 2561, [2018]
เลขเรียกH62 ต281 2561,658.562 ต125 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการจัดการและจริยธรรมทางธุระกิจเพื่อสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันอ...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา จันทะกล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก338.4767 ป1511น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 = Laws and Ethics for Mass Communic...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก302.23 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุด้านผู้นำจริยธรรมและวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวาปีปทุม...
ชื่อผู้แต่งสิปปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก305.26 ส355ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา