Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ= Busniess Ethics / จารุวรรณ ชอบประดิถ
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ชอบประดิถ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกINPROCESS 3916
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมธุรกิจ = Business ethics / เสนาะ ติเยาว์.
ชื่อผู้แต่งเสนาะ ติเยาว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก174.4 ส255จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือส่งเสริมจริยธรรมสำหรับองค์กรพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ / สภาการพยาบาล ; ผู้จัดทำ ศิริพร ขัมภลิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2558.
เลขเรียกWY85 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ = Businecc Ethics / จารุวรรณ ชอบประดิถ
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ชอบประดิถ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกHF5387 จ337จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ = Professional Standards and Ethics / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอ. ลิฟวิ่ง จำกัด , 2558.
เลขเรียก371.12 ส221ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี = Accountiong and business ethics / ปิยะวรรณ ...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ ยางคำ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก174.4 ป3611อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อุทาน = An Analytical Study of the Buddhist ...
ชื่อผู้แต่งพระรุตน์ กิตฺติโสภโณ (ภักดีโชติ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.315 ร665ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the politicians / วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
ชื่อผู้แต่งวริยา ชินวรรโณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกJQ1745.A55E8 ว46,174.93242 ว329จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกKPT1631 จ46 2558,340.092 จ166 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจริยธรรมนักวิทยาศาสตร์ ของนั...
ชื่อผู้แต่งสุภาพรรณ จิตรเกตุ
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกQ181.A2 ส838ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิดีโออินโฟกราฟฟิคจรรยาบรรณในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ [electronic resource] = Video infographics ethics in...
ชื่อผู้แต่งอมรเทพ ฤทธิทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้= Comstruct of T...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี นราพงศ์เกษม.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : 2558.
เลขเรียกวจ170 ส 247ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วิท...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ทองสุข.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก170.702 ข153ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร / บุษยา วีรกุล.
ชื่อผู้แต่งบุษยา วีรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHF 5387 บ48จ 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา