Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความทนแล้งของข้าวพันธุ์พื้นเมืองบางสายพันธุ์ = The study of drought tolerance of local rice ...
ชื่อผู้แต่งวิทวัส วงมะลัย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก633.18 ว347ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อความทนแล้งต้นฤดูปลูก และการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม...
ชื่อผู้แต่งสำราญ พิมราช.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก633.1 ส217ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหมพันธุ์เหลืองไพโรจน์ ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = The Study o...
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เจียนมะเริง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559
เลขเรียกปพ 670.42 จ512ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว 6 พันธุ์ = Yield comparison of six waxy corn varieties / ...
ชื่อผู้แต่งนราฤทธิ์ ประกอบเพียร
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559
เลขเรียก633.15 น238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา / ชวลิต นิยมธรรม, พาโชค พูดจา
ชื่อผู้แต่งชวลิต นิยมธรรม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกQK364 ช-พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง เอกพงษ์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียกSB349 บ581 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ : รายงานวิจัย = The selection of tomato varieties ...
ชื่อผู้แต่งประสาร ฉลาดคิด.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก635.642 ป411ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต และการประเมินความทนแล้งของข้าวพันธุ์พื้นเมือง / วิ...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ นาเมือง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก633.1 พ352ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมไรขาว Polyphagotarsonemus latus (banks) และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis hood โดยชีววิ...
ชื่อผู้แต่งพัชรา วงษ์คำอุด.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนก สัตว์โลกแสนสวย / ธงชัย เปาอินทร์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย เปาอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2559.
เลขเรียกQL673 ธ2น 2559,598 ธ117น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังคันธวาส สวนดอกไม้หอม / ผู้เรียบเรียง สุภาศิริ พะหูชนม์
ชื่อผู้แต่งสุภาศิริ พะหูชนม์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
เลขเรียกNA7710 ส-ว 2559,อ 923.7 ส746ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา