Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพข้าวต่างสายพันธุ์ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม = Quality determination of rice v...
ชื่อผู้แต่งพิชญานิน เพชรล้อมทอง
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกTP435.R3 พ639ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกพันธุ์และคุณภาพของผลมะนาวโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟาเรดควา...
ชื่อผู้แต่งสนธิสุข ธีระชัยชยุติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวเปลือกของข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 และข้าวเจ้าหอมมะลิพันธุ์ 105 = The e...
ชื่อผู้แต่งภัทรา ไชยสะอาด.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก547.782 ภ114ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดในฤดูฝน= Table tomato varieties trial in rainy season/ ประพ...
ชื่อผู้แต่งประพฤทธิ์ สิงหาแผด.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบทางเคมี จลนพลศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยได้ในหลอดทดลองของข้าวโพดหมักต่างสายพันธุ์= Chemi...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ดา มุจรินทร์, ภราดร บัวส่อง, พิรุณ บุญเหมาะ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: สาขาวิชาสัตวศาสาตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะการรวมตัวของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum F.SP. lycopersici...
ชื่อผู้แต่งวัชรา นาทา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวจ้าวคุณภาพต่ำจากสายพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง...
ชื่อผู้แต่งโอรส รักชาติ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกSB191.R5 อ983ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะทางการเกษตรและการให้ผลผลิตของแก่นตะวันพันธ์การค้า 4 สายพันธุ์ในฤดูแนกภายใต้สภาพการเพาะปลูกในภา...
ชื่อผู้แต่งพาธิณีย์ อาชาลิขิต
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียก633.373 พ611ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณูปการงานวิจัยด้านมันสำปะหลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกม...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ประณีตวตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกวจ SB211.P8 ส873,ส.ร. 633.682 ส477ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณูปการงานวิจัยด้านอ้อยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
ชื่อผู้แต่งธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกวจ SB231 ธ159,633.61 ธ158ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกชนิดพันธุ์พืชและสัตว์อย่างง่ายในเมือง / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558
เลขเรียกQH541.15.B56 ค695,581 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา