Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อความทนแล้งและการพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง (ระยะที่ 1) = Evaluation of ...
ชื่อผู้แต่งสำราญ พิมราช.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก633.18 ส217ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของความแห้งแล้งในช่วงปลายฤดูปลูกต่อการเจริญเติมโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือ...
ชื่อผู้แต่งสำราญ พิมราช.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก633.183 ส217ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 3 พันธุ์...
ชื่อผู้แต่งน้ำผึ้ง พรหมศรี.
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณลักษณะทางการเกษตรของมะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ใหม่ในระดับแปลงปลูกเกษตรกร = Evaluate chara...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ภาสอน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียกวจ 635.6 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ 11 พันธุ์ = Comparison of growth and yield of 11 upl...
ชื่อผู้แต่งประทับใจ ศรีสุพรรณ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2561
เลขเรียก633.18 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่พบในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจัง...
ชื่อผู้แต่งธีระรัตน์ ชิณแสน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก633.18 ธ3711ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับการประเมินค่าทางเคมีกายภาพของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ของประ...
ชื่อผู้แต่งจตุภัทร เมฆพายัพ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก633.18025 จ136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา