Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณลักษณะของมะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ใหม่ = Evaluate characteristics of new cherry tomato v...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ภาสอน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียกวจ 635.6 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวลักษณะเมล็ดสีม่วงจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง : รายงานการวิจัย = Selection for pur...
ชื่อผู้แต่งประพฤติ พรหมสมบูรณ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก633.18 ป312ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ 11 พันธุ์ ในจังหวัดชลบุรี : ปัญหาพิเศษ = Comparison ...
ชื่อผู้แต่งคงศักดิ์ อรรถศาสน์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก633.18 ค114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกในพื้นที่นาจังหวัดสระแก้ว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Efficienc...
ชื่อผู้แต่งรัชนี พุทธา.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2560.
เลขเรียก633.15 ร333ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์มันเทศสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง : รายงานการวิจัย = The select...
ชื่อผู้แต่งประสาร ฉลาดคิด.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก635.22 ป411ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา