Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พิชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ = The prevention of new varieties of plant f...
ชื่อผู้แต่งฐปนจันทร์ ยศตรีสรณ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตมะระขาวจำนวน 3 สายพันธุ์ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงพระบามห้วยต้ม : โครงงานส...
ชื่อผู้แต่งวิจักษณ์ กิจอารีสุข
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557
เลขเรียก635.63 ว514ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบการให้ผลผลิตชีวมวลของกระถิน (Leucaena leucocephala) 56 พันธุ์/สายพันธุ์ = Biomass yield ...
ชื่อผู้แต่งพศุต สรสิทธิ์
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อบริโภคผลสดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ ศุภาชัย จันทร์ลุน.
ชื่อผู้แต่งศุภาชัย จันทร์ลุน.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก634.651 ศ462ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์มะละกอสำหรับบริโภคผลดิบ 4 พันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สนอง...
ชื่อผู้แต่งสนอง เศษโม้.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก634.651 ส15ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง: รายงานผลการวิจัย = Expressi...
ชื่อผู้แต่งแสงทอง พงษ์เจริญกิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557.
เลขเรียก581.42 ส961ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของปริมาณและชนิดของโปรตีนจากกากงา 3 สายพันธุ์จากอุบลราชธานีต่อคุณภาพของเส้นสปาเกตตีเสริมโป...
ชื่อผู้แต่งสังคม สิงหาราช.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอาหารปิ้งย่างชนิดต่างๆด้วยเทคนิคแก๊สโครมา...
ชื่อผู้แต่งธนาวัฒน์ จูมแพง
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2557
เลขเรียกRes 641.308 ธ251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี / สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557, [2014]
เลขเรียกQK364 พ266 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุกรรมพืชท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ : กับการพัฒนาสู่ไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ / มหาวิทยาลัยมหิดล วิท...
พิมพลักษณ์อำนาจเจริญ : มหาวิทยาลัย, 2557, [2014]
เลขเรียกQK364 พ568 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนเวน /...
ชื่อผู้แต่งอัครเดช มณีภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2557.
เลขเรียกวจ 346.066862 อ474ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช = The law on plant variety protection / เจษฎ์ โทณะวณิก.
ชื่อผู้แต่งเจษฎ์ โทณะวณิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557.
เลขเรียกK1401 จ755ก 2557,343.076 จ754ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและแบบอย่างการทำนา : ข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ ได้เกินแสน/ บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557.
เลขเรียกSB 191.R5 อ221น 2557,633.18 ข461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไรซ์เบอร์รี่ : ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ พลิกชีวิตชาวนาไทย / กองบรรณาธิการการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557.
เลขเรียกSB191.R5 ร951,633.18 ก346ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา