Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด [electronic resource] = A development of comp...
ชื่อผู้แต่งจิรภรณ์ มิตรแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสัง...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ สุวรรณแก้ว
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ฉลากอาหารและผลิตภัณ...
ชื่อผู้แต่งจริยา สุวรรณศรี.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกอาคารไม้กับการท่องเที่ยววัฒนธรรม : คุณค่า นวัตกรรมและการจัดการ = Proceedings International Comfe...
ชื่อผู้แต่งInternational comference ciav+ictc (2015 : ฺbangkok, Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOMOS Thai, 2016
เลขเรียกNA109.T4 ICO 2016,720.95 I17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา