Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558
เลขเรียกQA276.14 ส691พ 2558,อ 519.503 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม = Environmental research methodology and statistics / วิสาขา...
ชื่อผู้แต่งวิสาขา ภู่จินดา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียกQ 180 .T5 ว38ร 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติพื้นฐาน / ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียกQA 276 ช112ส 2558,519.5 ช408ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2557 : Yearbook of labour protection and statistics 2014 / กรมส...
ชื่อผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงงาน, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2558
เลขเรียกสร 333.79 ส184ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) / โดย วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกTA340 ว636,519.5 ว634ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู้เพื่อเสรีภาพ : บันทึก'ทุกเม็ด'จากการสังเกตการณ์วันสืบพยานการดำเนินคดีมาตรา 112 ต่อ นายสมยศ พฤกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw), [2558], [2015]
เลขเรียกKPT1576 ส886 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health scien...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกHA29.5.T5 ม246อ 2558,WA900 ส7ส 2558,610.72 ส711อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health scie...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกWA900 ส7 2558,519.5 ม226ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / สิทธิพล เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์ มหัทธโนบล.
ชื่อผู้แต่งสิทธิพล เครือรัฐติกาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกDS799.25 .ส63 2558,327.51249 ส723ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ. ... (ผู้ประกอบการรถร่วม) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2558
เลขเรียกTL232 ก-ก 2558,388.322 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติ ฉบับการ์ตูน / ทาเคฮิโกะ โองามิ, เขียน ; บดินทร์ พรวิลาวัณย์, แปล text
ชื่อผู้แต่งโองามิ, ทาเคฮิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558
เลขเรียกQA276.13 �967�,519.5 อ967ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสำหรับงานวิจัย / ศิริชัย พงษ์วิชัย
ชื่อผู้แต่งศิริชัย พงษ์วิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHA32 ศ452 2558,519.5 ศ608ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย = Using multivariate st...
ชื่อผู้แต่งชัยวิชิต เชียรชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558
เลขเรียกQA278 ช-ก 2558,519.5 ช434ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา