Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNurture, conserve and extend [CD-ROM] : Legacy for happiness of the people / สำนักงานคณะกรรมการอุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียกDS586
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดีดีที่ลงตัว = Life is better / สะอาด [นามปากกา]
ชื่อผู้แต่งธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560
เลขเรียกHN700.55 ธ-ช 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี / มุนฮย็อนนา ; พรรณนิภา ซอง,...
ชื่อผู้แต่งมุนฮย็อนนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกHC467 .ม735 2560,330.95195 ม628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉากทัศน์อาเซียน : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค / บรรณาธิการ: กิตติ ประเสริฐสุข และ พิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560.
เลขเรียกHC 441 ฉ21 2560,327.17 ฉ214 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอนกทรรศน์ : เอนก เหล่าธรรมทัศน์ [text] พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวังและกำลังใจ /
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชิรินทร์ พี.พี, 2560.
เลขเรียกHM477.T5 อ255 2560,300.09593 อ893อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมรากอาเซียน = ASEAN roots / มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน และสุเจน กรรพฤทธิ์ เขียน
ชื่อผู้แต่งมรกตวงศ์ ภูมิพลับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560.
เลขเรียกDS525 ม192,305.895905 ม241ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความ(ไม่)เป็นสมัยใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและย้อนแย้งของไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560
เลขเรียกHM831 .ค56 2560,303.4 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข) / ปฏิญญา วรรเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู...
ชื่อผู้แต่งปฏิญญา วรรเพ็ชร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก371.1076 ป133น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ : สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" (สกว.), 2560
เลขเรียกHC 445 ค171 2560,330.9593 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา