Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาบ้านเมือง / โดย คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกKPT2020 ป525 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปฏิรูปประเทศไทย" : การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 / จัดโดย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 9 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]
เลขเรียกHN700.55 ก482ป ครั้งที่ 9 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPattani retweet+ : หนังสือเล่มเล็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวแง่งามในปัตตานี ผ่านภาพถ่ายและถ้อยคำ / จัดทำโ...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สมิลัน เพรส, 2558, [2015]
เลขเรียกDS589.P31 ป531 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผีเสื้อ (ฉบับปรับปรุง) / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558
เลขเรียกQL556.T35 ก767ค 2558,WB100 O9852 2017,595.789 ก767ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนีกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกHD85.T5 ร451 ล.1-2 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกHD85 ส-ร 2558,338.9593 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนสู่การเป็นประชาคม : ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม / กิตติ ประเสริฐสุข, ม....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกDS521 อ62 2558,341.2473 อ617อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตเวช ศิริราช DSM-5 / นันทวัช สิทธิรักษ์...(และคณะ), บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, 2558
เลขเรียกRC435 จ6375 2558,616.89 จ345 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างโฉลกสังคมไทย / กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHN700.565 ก675 2558,320.9593 ก675ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักนิยมรัฐพม่า @ ภาพตัวแทนไทย : การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางการเมืองสมัยรัฐบาลทหารพม่า วิรัช นิยมธรรม ...
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2558
เลขเรียกJQ751.A58 ว34,320.9591 ว689ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา