Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ = The guidelines of educational manageme...
ชื่อผู้แต่งกาบคำ จันทร์ทรง
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกINPROCESS 615/65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัััฒนาแนวทางป้องกันการเกิดความเคลื่อนทางยาเคมีบำบัดในหน่วยเตรียมยาเคมีบำบัดของโรงพยาบาลราชวิถี =...
ชื่อผู้แต่งรัชนู กรีธาธร
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกRM262 ร343ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวต่อไปกับการจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย = The way forward on childhood obesity prevention in thai...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563.
เลขเรียกWD210 ก535 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้จังหวัดสมุทรปราการ = Fac...
ชื่อผู้แต่งจิตรประภา รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก612.2 จ445ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = A prevention model of ...
ชื่อผู้แต่งสิรารักษ์ เจริญศรีเมือง
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกRA645.D5 ส729ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการป้องกันการออกกลางคันของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ = Guidelines...
ชื่อผู้แต่งธัญญ์พิชชา ท้วมทับ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก370.113 ธ113น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [electronic resource] =...
ชื่อผู้แต่งBender, Lisa.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกQR399 บ73 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคเรื้อรัง = Heal...
ชื่อผู้แต่งอุไรรัตน์ คูหะมณี.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก362.1 อ857ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอวังทอง จัง...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ นวนเกิด
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกRJ370 ก125ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดต่อปริมาณเลือดหลังคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดในผู้คลอดครั้งแรก...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ทองนาท.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก616.152 ว321ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStay home no COVID ชีวิต happy [electronic resource] / บรรณาธิการ: ภัทรียา จินตไพจิตร ; เรียบเรียง:...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563.
เลขเรียกQR399 ส37 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำ...
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย ลีลิตธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก365.66 ศ375ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำ...
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย ลีลิตธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563
เลขเรียกวจ365.6 ศ524ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน้ำของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งศิริประพาพรรณ ทุมคำ.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก617.18 ศ461ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน = New faces of pe...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2563
เลขเรียกWC100 ฉ859 2563,618.929 ฉ86 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา