Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์เคลื่อนไหว เพื่อรณรงค์การเกิดโรคมะเร็งเต้านม สำหรับเพศหญิง อายุ 25-30 ปี = Motion g...
ชื่อผู้แต่งปัญจพร ภู่ขวัญ
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย = The Role...
ชื่อผู้แต่งนพดล วิเศษสุนทร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 363.35 น169บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยและแนวทางป้องกันการหนีภาษีอากรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors and pr...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ โสภาพงษ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกHV6341 พ654ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและการป้องกันการติดสุราของสตรี = Behavior and prevention alcohol dependence in women / ดรุณี...
ชื่อผู้แต่งดรุณี คุณวัฒนา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก305.4 ด135พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางและการจัดทำคู่มือสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สำหรั...
ชื่อผู้แต่งเสฏฐ์ นาคกล่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับตนเองที่มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐ อำเภอบางบ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สมบัติ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก618.2 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = A follow-...
ชื่อผู้แต่งสุนทร หงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก616.157 ส789ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณี อำเภอแกลง จังหวัดระยอง = Publi...
ชื่อผู้แต่งอธิพงษ์ ตันศิริ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก362.29 อ146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโ...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ทิปะณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 363.25 อ878ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี...
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา อนันทภูมินา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก618.2 อ621ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้คู่มือป้องกันและบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่างร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้อง...
ชื่อผู้แต่งมลทิรา ยี่อิน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกRD771.B217 ม155ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิ...
ชื่อผู้แต่งสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก612.1 ส841ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษาสถานีตำรวจใน...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ คำจักร์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก364.4 ส723ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยพยากรณ์การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดอ...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา เหล็กไหล
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกRA972.7 จ285ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจี...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงษ์ เจนพานิช.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.178 ย356ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา