Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา = Legal problem about light pollution from advertise...
ชื่อผู้แต่งชาคริต อิ่มเจริญกุล
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสม = The effects of daily pollution: mixed materials / ปรเม...
ชื่อผู้แต่งปรเมษฐ์ ใจห้าว.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก363.73 ป169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2559 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยาก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3ทส ก-ส 2560,363.7392 ก711ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการกรม กรมค...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. สำนักงานเลขานุการกรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3ทส ก-ร 2560,ร 333.91 ก442ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ = Air pollution control and design / วิภาดา เดชะปัญญา.
ชื่อผู้แต่งวิภาดา เดชะปัญญา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียกTD883 ว648ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี = Ana...
ชื่อผู้แต่งจิรัชญา สิงห์มณี
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำจากชุมชน ศึกษากรณี: หมู่บ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นก่อนและขณะใช้พระราชบัญญ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ภัค เกตุสุรินทร์
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2559 / กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. กองแผนงานและประเมินผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560
เลขเรียกTD187.5.T7 ก-ร 2560,363.73 ก711ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 = [คอมพิวเตอร์ไฟล์] Thailand state of pollution report 2017...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
เลขเรียก363.739 ร451 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน / เรียบเรียงและจัดทำ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.
เลขเรียกTD892 ค695,387.74042 ค695 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่ไก่ : ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย = Chicken eggs as...
ชื่อผู้แต่งPetrlik, Jindrich.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2560.
เลขเรียกSF490.7 พ912
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา