Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามเสงี่ยม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.128 ธ394ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าชชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระด้บครัวเรือน...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปินะเต.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก621.3121 ว1811ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ว...
ชื่อผู้แต่งดาวเรือง พัฒนวิบูลย์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก330.9593 ด277ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึก...
ชื่อผู้แต่งบรรจง พลขันธ์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก374.013 บ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งอุทัย วรสาร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 อ4411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด = Essentialism / เกร็ก แม็กคีโอน ; อัญชลี ชัยชนะวิจิตร, แปล
ชื่อผู้แต่งแม็กคีโอน, เกร็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561
เลขเรียกB105.E65 ม-จ 2561,153.83 ม852จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอมตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต = The nectar of truth : a selection of Buddhist aphorisms / สมเด็จพระพุทธโ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2561.
เลขเรียกBQ4190 ส245อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งมยุรี โพธิแสน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.2 ม164ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญา : ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา = A little history of philosophy / Nigel Warburton ; ปราบดา หย...
ชื่อผู้แต่งวอร์เบอร์ตัน, ไนเจล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561.
เลขเรียกB72 ว366ป 2561,100 ว365อ2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันโตนิโอ กรัมซี่ / วัชรพล พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งวัชรพล พุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสมติ, 2561.
เลขเรียกHX289.7 ว212 2561,320.531 ว378อ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนาโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561/ เรียบเรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2561.
เลขเรียกW82 อ884 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศาสตร์พระราชา = Encyclopaedia of the King''s Philosophy / ปรัชญา ปานเกตุ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ปานเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกDS586 ป431 2561,อ 330.9593 ส679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก658.041 น188ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียกว 338.632 น188ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา