Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั...
ชื่อผู้แต่งชวาลา ไชยฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก374 ช294ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ...
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก คะตะสมบูรณ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก307.1 ห135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Deve...
ชื่อผู้แต่งวิชัย พ้องเสียง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 ว3211ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเครือข่ายที่ 43 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดก...
ชื่อผู้แต่งนาขวัญ พรมดอนกลอย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.2 น442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A stud...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพระสงฆ์ไทย = A Analytical Stud...
ชื่อผู้แต่งพระชัย ชุตินฺธโร (พลเยี่ยม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.31177 ช371ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก338.642 น167ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช =...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ นุ่นนุ้ย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 330.128 อ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาการสร้างสันติภาพในสังคมด้วยหลักเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of Peace Formation in Social b...
ชื่อผู้แต่งพระครูวีรธรรมประยุต ญาณวีโร (สุทธิธรรม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 303.69 ว827ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด = ...
ชื่อผู้แต่งพระณัฐวุฒิ วิริยธโร (เสน่หา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.3144 ณ361ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านคลองอาราง ตำบล...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี พงษ์สะพัง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก390.9593 ส687น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของสรวปัลลี ราธกฤษณัน / วันชาติ ชาญวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งวันชาติ ชาญวิจิตร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก181.4 ว376ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธปรัชญาบริหารการศึกษา = Buddhist philosophy in education administion / ทวีศักดิ์ ทองทิพย์.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ทองทิพย์.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก371.2 ท228พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กาตั้ง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี...
ชื่อผู้แต่งวรัญญาภัทร วรัญญ์วัฒนชัย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก373.12 ว293บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา