Found: 93  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษ์นิยมตามแนวพุทธปรัชญา = An Analytical Study of Empirical Philosophy Acco...
ชื่อผู้แต่งพระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.301 ร367ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อานิสงส์แห่งการบูชาในพุทธปรัชญาเถรวาท = Analytical Study of Worshipping Benefits in...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ละครเขต
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.313 อ129ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์กระบวนการจัดการกิเลสในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Process of ...
ชื่อผู้แต่งธวัช สัมฤทธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3122 ธ392ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมือง 1-5 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Political Philosophy / สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก320.01 ป17 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมืองเบื้องต้น = Introduction to political philosophy / โดย ศุภชัย ศุภผล
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ศุภผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียก320.01 ศ684ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาประวัติศาสตร์ = Philosophy of History / พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์)
ชื่อผู้แต่งพระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก901 ม346ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to Philosophy / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก100 ค127ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทววิทยากับปรัชญาการเมือง = Theology and political philosophy / วิกิจ สุขสำราญ.
ชื่อผู้แต่งวิกิจ สุขสำราญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2558.
เลขเรียกB65 .ว62 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Dana in Sang...
ชื่อผู้แต่งพระนิติศาสตร์ ญาณิสฺสโร (สุภาโภชน์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3144 น591ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของคำสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท = Analtical Study on Benefits...
ชื่อผู้แต่งพระคำมา ฐิตสทฺโธ (ศรีหวาด)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3144 ค375ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร = An Analytical Study of Buddhist Phi...
ชื่อผู้แต่งพระชารี สุทฺธิรํสี (ทองมีค่า)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3182 ช527ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ = An Analytical Study of Buddha...
ชื่อผู้แต่งพระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.301 จ962ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical ...
ชื่อผู้แต่งพันธนันท์ นฤภัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.315 พ564ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีออกจากสังสารวัฏตามนัยของพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Way O...
ชื่อผู้แต่งมณฑาทิพย์ อุดมมงคลรัตน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3123 ม121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการครองเรือน = An Analytical Stu...
ชื่อผู้แต่งนันท์นภัส จอมคำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3144 น415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา